CYS Tour- Fairmont

Fairmont Senior High School , Fairmont, WV

createyourstate.org